معرفی محصول

لوله های گاستروستومی Low-profile

لوله گاستروستومی Low-profile یک جایزگزین بسیار سبک نسبت به لوله گستروستومی استادارد به حساب می آید. Low-profile ها به راحتی بالای دیواره شکم قرار گرفته و برای بزرگسالان فعال، کودکان و بیمارانی که امکان دارد بی اختیار لوله تغذیه شان را بیرون بکشند مناسب است. لوله های تغذیه گاستروستومی Low-profile برای جاگذاری مواردی که سوراخ های شکمی برای آن ها به خوبی شکل گرفته اند طراحی شده اند.

به بالا بروید