معرفی محصول

لوله های گاستروستومی استاندارد

از لوله های گاستروستومی استاندارد با بالون به عنوان لوله تغذیه جایگزین استفاده می شوند. ابتدا باید از قبل توسط لوله‌های گاستروستومی آندوسکوپی(PEG) یک سوراخ که به خوبی بین معده و دیواره شکمی شکل گرفته ایجاد شده باشد که قاعدتا باید در طول 6 هفته ایجاد گردد، البته شکل گیری کامل سوراخ شکمی ممکن است بیشتر زمان ببرد. سپس لوله های گستروستومی استاندارد به عنوان لوله های تغذیه طولانی مدت مورد استفاده قرار می گیرد.

به بالا بروید