معرفی محصول

قبل
بعدی

فیدینگ تیوب

فیدینگ تیوب برای جایگزینی لوله گاستروستومی جایگذاری شده در بدن بیمار، کاربرد دارد. و به دودسته لوله های گاستروستومی Low-profile و لوله های گاستروستومی استاندارد تقسیم بندی می شوند.

به بالا بروید