معرفی محصول

قبل
بعدی

سوزن تزریق  (اسکلروتراپی)

سوزن تزریق  (اسکلروتراپی) برای تزریق اپی نفرین در عمل‌های هموستاز (بند آوردن خون) استفاده می‌شود. همچنین از این سوزن برای تزریق ژل هنگام عمل پولیپکتومی یا EMR استفاده می‌شود.

به بالا بروید